تبلیغات
رمضانیه - افزایش مراجعه به دندانپزشكی در ماه رمضان/ روزه دارانی كه از بوی دهان شاكی اند
 
رمضانیه
پنجشنبه 13 تیر 1392 :: رمضانیه
استانها > شرق > خراسان رضوی
گزارش مهر/
افزایش مراجعه به دندانپزشكی در ماه رمضان/ روزه دارانی كه از بوی دهان شاكی اند
مشهد - خبرگزاری مهر: بیشترین مراجعات دندانپزشکان و شبکه های بهداشت خراسان رضوی در ماه رمضان، مسئله بوی بد دهان است و همه ساله با فرا رسیدن این ماه، افراد بسیاری از این فرایند ناطبیعی بدن رنج برده و با مراجعه به پزشکان از این بابت اظهار شکایت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، به عقیده کارشناسان بهداشت دهان و دندان این معضل می تواند ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬرا ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد را خدشه دار، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

کارشناسان روانشناسی نیز می گویند: در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﻮارد این مساله، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﻨﺰوﯼ شدن فردﺷﻮد.

شواهد حاکی است ،برخی افراد بابت این مساله دچار وﺳﻮاس ﻣﯽ ﺷﻮند و به طوردائم به ﺑﻮﯼ دهﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻮﮎ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دهانشان ﺑﻮﻳﯽ ﻧﺪارد.

این در حالی است که، ﺑﺮﺧﯽ افراد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ دهﺎن ﺑﺪ ﺑﻮ ازﺁن ﺑﯽ اﻃﻼﻋﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁزار و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ شوند.

دندانپزشکان در این رابطه یک راه حل ساده پیشنهاد می دهند و آن این که، بهتر است روﯼ ﻳﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﻳﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﻣﻴم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮ کنیم. در صورت اﺣﺴﺎس  بوی بد، مطمئن شویم که به طور ﺣتم ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد. هر ﭼﻨﺪ راﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪن در ﻣﻮرد این مشکل از ﻧﺰدﻳﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داریم.

یک کارشناس بهداشت در این رابطه می گوید: ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻞ دهﺎنی ﻳﺎ ﺧﺎرج دهﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، گرچه ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻞ دهﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ هستند.

اکبر نصیری می افزاید: ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ های داﺧﻞ دهانی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل های ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﺖ  شده و ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﯼ ایجاد می کند.

وی مصرف زیاد ﻏﺬاهاﯼ ﺣﺎوﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را باعث  ﺗﺸﺪﻳﺪ این موضوع ﻣﯽ داند و می افزاید: ﭼﻮن ﺁزادﺳﺎزﯼ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ها روﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ها ﺑﻴﺸﺘﺮ است ؛این اتفاق می افتد.

دندان و لثه خراب مهم ترین عامل بوی دهان

وی مهمترین علت عارضه بوی بد دهان را خرابی دندان و لثه می داند و می افزاید: ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ذرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در دﻧﺪان هﺎ و ﺷﻴﺎر ﻟﺜﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ دهان، مهمترین عامل است.

وی بیان می دارد: عدم استفاده روزاﻧﻪ ﻣﺴﻮاﮎ، ﻧﺦ دﻧﺪان و دهاﻧﺸﻮﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺜﻴﺮ و فعالیت ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ها در دهان می شود.

این کارشناس بهداشت می گوید:ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﭘﻼﮎ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ، ﻻﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯼ دﻧﺪان ها و ﺷﻴﺎر ﻟﺜﻪ اﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ شود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﻼﮎ روﯼ دﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی بیان می دارد:  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ  اﻟﺘﻬﺎب، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﺸﻪ ها و اﻳﺠﺎد ﺁﺑﺴﻪ های دﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﯼ ﺑﻮد ﺑﺪ دهان ﺧﻮاهد بود.

نصیری اضافه می کند: ﺷﻴﺎر ﻟﺜﻪ اﯼ ﻳﮏ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﺎ  3 میلی متر ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﻼﮎ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﻼل روی اینﻗﺴﻤﺖ ﺑﮑﺸﻴﺪ، ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﮎ را روﯼ ﺧﻼل دﻧﺪان ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺧﻮاهید ﮐﺮد.

وی ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  بهداشت ﻟﺜﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸﺪن ﭘﻼﮎ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﺎر را ﺑﺎﻋﺚ ایجاد ژﻧﮋﻳﻮﻳﺖ (اﻟﺘﻬﺎب لثه) دانسته و مسبب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺮم و اﻳﺠﺎد ﺑﻮﯼ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ داند.

وی تصریح می کند: در ﺑﻴﻤﺎرﯼ های ﻟﺜﻪ، ﺷﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻟﺜﻪ اﯼ از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ،اﻏﻠﺐ قابل ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺴﻮاﮎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ها ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺜﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻮن رﻳﺰﯼ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ است ﻋﺪم درﻣﺎن ژﻧﮋﻳﻮﻳﺖ ﺁن را ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ همان نسبت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﯼ زﻧﻨﺪﻩ اﯼ ﻣﯽ شود .

لزوم برطرف کردنﺧﺸﻜﻲ دهان و کمبود بزاق

ﺑﺰاق از ﺗﺮﮐﻴﺐ های ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دهان را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ذرات و ﻣﻮﻟﮑﻮل های ﺑﻮدار را ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .همچنین ﺑﺰاق ﺗﺮﮐﻴﺐ هاﯼ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ هاﯼ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ زا را ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮارض ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺰاق، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان باشد.

ﮐﻢ شدن ﺁب ﺑﺪن ﺑﻪ هر دﻟﻴﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف برﺧﯽ دارو هﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ دهان می شود . ﻣﺼﺮف داﺋﻢ ﺁب، ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺎت و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ایجاد دهان ﺧﺸﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ  کند.

اینها را محمد برهانی پزشک بیماریهای لثه و ریشه می گوید و ادامه می دهد: ﺟﻮﻳﺪن ﺁداﻣﺲ ﺑﺪون ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق و و ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن  ﻣﺤﻴﻂ دهان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند.

وی معتقد است: هنگام ﺧﻮاب ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﯼ ﺧﺎص دهان در اﺑﺘﺪاﯼ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮادﯼ که ﺧﺮﺧﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دهان ﺑﺎز ﻣﯽ خوابند.

برهانی اظهار می دارد: ﮔﺎهی ﺧﺸﮑﯽ دهان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دارو هﺎ اﻳﺠﺎد شود . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﮑﯽ دهان، ﺑﺰاق ﻳﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد  ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﮎ اﺳﺖ و ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ  ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺸﻪ اﯼ ﺑﺮﻃﺮف شود البته ﺧﺸﮑﯽ دهان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف دارو ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺁب ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

بوی تند ترکیبات شیمیایی با استعمال ﺳﻴﮕﺎر

دود ﺳﻴﮕﺎر هم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁن، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ دهان و همچنین ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﯼ هاﯼ ﻟﺜﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮزهاﯼ ﭼﺸﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ به طورطبیعی ﺑﻴﻦ ﭘﺮزها، ﺷﻴﺎرها و ﻓﻀﺎ هاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺷﻴﺎرها  بهﺧﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻒ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮاﻳﻦ ﻓﻀﺎها ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ و رﺷﺪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ها ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ است. ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﻴﻤﺎران با ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن داﺋﻤﯽ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻧﺪان های ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داراﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﮔﻴﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و رﺷﺪ ﻣﻴﮑﺮوب هﺎﺳﺖ که ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

همچنین دﻧﺪان هاﯼ داﺋﻤﯽ که  ﮔﻴﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و به طوراصطلاح ﻟﻖ هستند، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻳﺶ و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم دهان و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ها در ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از عوامل ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﺑﻮﯼ بددهان در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

لزوم رفع  ناهنجاری های دهان و سیستم تنفسی

فرزانه رفیعی مربی بهداشت مدارس در خصوص عوامل دیگر ایجاد بوی بددهان می گوید: ﮔﺎهﯽ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻋﺒﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ و ﺁﻟﺮژﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ادامه می دهد: ﻧﺎهنجاریها ﻳﯽ ﭼﻮن ﺷﮑﺎف ﮐﺎم، محلی ﺑﺮاﯼ اﺣﺘﺒﺎس ﻏﺬا و رﺷﺪ ﻣﻴﮑﺮوب هاست همچنین اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ میﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان ﻣﺤﺴﻮب شود ﺷﻴﺎرهای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ لوزه ﻣﺘﻮرم ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻴﮑﺮوب هاﺳﺖ.

وی می گوید:ﻣﺤﺒﻮس  ﺷﺪن اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان اﺳﺖ زﺧﻢ ها اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت و ﻋﻔﻮﻧﺖ های ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ سیستم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ها ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺪﺑﻮ ﻣﯽ کند.

10درﺻﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ دهان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ دهان است. از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ها، دﻳﺎﺑﺖ، اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻠﻴﻮﯼ و ﮐﺒﺪﯼ، ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﻔﻼﮐﺲ، ﻳﺒﻮﺳﺖ و اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ اشاره کرد.

همچنین ﺑﺮﺧﯽ از داروهﺎ و ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ها ﺑﻪ دلیل ﺷﮑﺴﺘﻪ  ﺷﺪن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﻮدار و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﮑﯽ دهﺎن می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪ ﺑﻮﺷﺪن دهان شوند.

تشدید بوی بد دهان با تغذیه نامناسب

در دهان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ذرات ﻏﺬاﻳﯽ در ﺁن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ واﮐﻨﺶ ﻣﻴﮑﺮوب هاﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﯼ ﺑﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ها، ﺑﻴﻦ دﻧﺪان ها، ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻟثه و دندان و ﻧﻴﺰ ﭘﺮز هاﯼ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن را ﻧﺎم برد.

مصرفﻏﺬاهاﯼ ﺣﺎوﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎد ﻣﺜﻞ گوشت  ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎهی و ﭘﻨﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮاد و ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺸﮏ، ﺳﺨﺖ و ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﭙﺲ و ﺗﺎﻓﯽ ها ﻧﻴﺰ در دﻧﺪان ﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻮاﮎ و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ از دهان ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ که این ها نیز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻴﮑﺮوب ها، ﺑﻮﯼ ﺑﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ زاﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رفیعی ﻳﺎدﺁور میﺷود: ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ داراﯼ ﺑﻮﯼ ﺧﺎﺻﯽ هستند ﮐﻪ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻋﺪﻩ اﯼ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میکروبی ﻧﺪارد.ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺮ، ﭘﻴﺎز و ﺑﺮﺧﯽ از ادوﻳﻪ هاﯼ ﻗﻮﯼ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اند.

وی می گوید: ﭘﺲ از هضم و ﺟﺬب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت در بدن، ﻣﻮﻟﮑﻮل های ﺑﻮدار وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﻪ ها و ﺗﻨﻔﺲ دﻓﻊ ﻣﯽ شود ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت به طورکامل از ﺧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﻮﯼ ﺧﺎص با تنفس اداﻣﻪ دارد.

گزارش: عزت خیابانی

نوع مطلب :
برچسب ها : افزایش مراجعه به دندانپزشكی در ماه رمضان/ روزه دارانی كه از بوی دهان شاكی اند، lhivlqhk1392، ramadan، ramadan2013،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 01:09 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've visited
this blog before but after going through a few of the posts
I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely pleased I
discovered it and I'll be book-marking it and checking back regularly!
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 11:52 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
actually something that I think I would never
understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll
try to get the hang of it!
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 10:11 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
I must say you have done a amazing job with this. Additionally,
the blog loads extremely fast for me on Firefox. Outstanding
Blog!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 06:33 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having problems locating
it but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas
for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 06:51 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but I was
wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking
at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good
platform.
شنبه 19 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
Hello to all, how is all, I think every one is getting more from
this web page, and your views are fastidious in support of new people.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : رمضانیه
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ.........آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
-----------------------------
استخاره آنلاین با قرآن کریم