تبلیغات
رمضانیه - احکام روزه
احکام روزه
نظرات |

تعریف روزه


روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم, از اذان صبح تا مغرب, از چیزهایى که روزه را باطل مى کند, خوددارى نماید.

نیّت روزه
در نیت روزه همین قدر کافى است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کارى که روزه را باطل مى کند, انجام ندهد, وجارى کردن بر زبان و یا گذراندن از قلب لازم نیست.


 


1- انسان مى تواند د رهر شب از ماه رمضان براى روزه ى فرداى آن نیت کند و بهتر است که شب اوّل ماه هم نیت روزه ى همه ى ماه را بنماید.

 


2- نیّت روزه ى ماه رمضان وقت معیّن ندارد. از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح, هر وقت نیت روزه ى فردا بکند اشکال ندارد.


مسائل متفرقه ى نیّت
1- اگر در روزه ى واجب معیّن مثل روزه ى رمضان (1) از نیت روزه گرفتن برگردد (2) روزه اش باطل است, ولى چنانچه نیت کند چیزى را که روزه را باطل مى کند به جا آورد در صورتى که آن را انجام ندهد روزه اش باطل نمى شود. (امام 1570/)
2- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود, روزه اش صحیح است.

1- مردّد شود که روزه ى خود را باطل کند یا نه و یا قصد کند که روزه را باطل کند روزه اش باطل مى شود.


2- یا نیت کند که چیزى راکه روزه را باطل مى کند به جا آورد. روزه اش باطل است.


 


 


منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com                                                                          


چیزهایى که روزه را باطل مى کند:

(گلپایگانى/ 1581)


1- حرام است و بنابر احتیاط لازم روزه را باطل مى کند.


(امام/ 1572, اراکى/ 1608)


 

 

 

منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com

 

 


روزه ى مسافر

مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى را در سفر, دو رکعت بخواند نباید روزه بگیرد و مسافرى که نمازش را تمام مى خواند مثل کسى که شغلش مسافرت, یا سفر او معصیت است, باید در سفر روزه بگیرد.
حکم نماز و روزه ى مسافر مثل هم است بنابراین هر کس باید نمازش را تمام بخواند مثل (دائم السفر) باید روزه هم بگیرد


به سفر رفتن و روزه گرفتن
1ـ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد ولى اگر براى فرار از روزه باشد مکروه است.

2ـ در روزى که روز واجب معینى غیر از رمضان بر او واجب است : نباید(1)در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد باید (2) قصد کند که ده روز در جایى بماند و آن روز را روزه بگیرد.


تذکر :
اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه ى خود را تمام کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند, وقتى به حد ترخص برسد یعنى به جایى برسد که دیوار شهر را نبیند و صداى اذان آن را نشنود , باید روزه ى خود را باطل کند و اگر پیش از آن روزه ى خود را باطل کند بنابر احتیاط (3) کفاره نیز بر او واجب است.

4ـ مسافرى که پیش از ظهر به وطنش یا به جایى که مى خواهد ده روز در آنجا بماند, چنانچه کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد مى تواند آن روز را روزه بگیرد. و اگر در ماه رمضان باشد باید آن روز را روزه بگیرد.

1- بنابر احتیاط لازم.(گلپایگانى/ 1725)(امام/ 1722, اراکى/ 1755, گلپایگانى/ 1731)
2- بنابر احتیاط لازم.(گلپایگانى/ 1725)
3- کفاره بر او واجب است.(امام/ 1721)


 

منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com

 

 


جاهایى که نماز و روزه ى مسافر با هم فرق دارند

1ـ در اماکن اربعه (مسجد الحرام, مسجد النبى, مسجد کوفه, حرم امام حسین (ع) باید افطار کند ولى نماز را مى تواند تمام یا شکسته بخواند .
2ـ اگر بعد از ظهر مسافرت کند باید روزه اش را ادامه دهد ولى نماز را بایدشکسته بخواند.
3ـ اگر مسافر بعدازظهر به وطن برسد باید روزه را افطار کند ولى اگر نماز نخوانده باید تمام بخواند.
س 75ـ اگر روزه دار از کشورى به کشور دیگر مسافرت نماید که کاملاً از نظر افق متفاوتند مثل اینکه از ایران دو ساعت به افطار مانده حرکت کند اما وقتى که در امریکا پیاده مى شود ده ساعت به افطار مانده است البته امکان دارد در بین راه به جایى برسد که تساوى افق با ایران یا شهرى که از آنجا به قصد آمریکا حرکت کرده داشته باشد در موقع ورود به امریکا وظیفه ى این شخص چیست؟
ج : در هر صورت اگر قبل از ظهر به آنجا برسد حکم مسافر دارد که اگر مى داند ده روز در آنجا مى ماند و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده نمى تواند افطار کند.


                                                        


منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com

 


کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

1ـ حائض (زنى که در ایام حیض به سر مى برد) (1)
2ـ نفسا (زنى که به واسطه ى وضع حمل خون نفاس دیده است)
3ـ دیوانه ى ادوارى (ول در قسمتى از روزه) و دیوانه ى دائمى.
4ـ کسیکه در حال بیهوشى میباشد.
5ـ بچه اى که به حدّ بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ براى پسر پانزده سال تمام و براى دختر
نه سال تمام مى باشد.
6ـ مسافرى که نمازش شکسته است در این حالات :
الف ـ بعد از ظهر به وطن رسیده است.
ب ـ قبل از ظهر به وطن برسد اما مبطلى انجام داده است.
ج ـ قبل از ظهر از وطن از حد ترخص خارج شده باشد.
7ـ پیر مرد یا پیر زن :
الف ـ گرفتن روزه برایش ممکن نباشد.
ب ـ گرفتن روزه برایش مشقت داشته باشد.
(اراکى/ 1758)
8ـ کسى که مرض عطاش دارد : (3)
الف ـ نمى تواند از خوردن آب خوددارى نماید.
ب ـ خوددارى برایش دشوار است.
(اراکى/ 1760)
9ـ زنى که نزدیک وضع حملش است و روزه گرفتن براى خودش یا بچه اش ضرر دارد.
(اراکى/ 1761)
10ـ کسى که بیمارى یا چشم (4) درد دارد :
الف ـ یقین دارد روزه برایش ضرر دارد.
ب ـ احتمال ضرر مى دهد توإم با خوف
11ـ زنى که بچه شیر مى دهد و شیر او کم است و روزه گرفتن براى خود او یا بچه اش ضرر دارد.
(اراکى/ 1762)

1 و2 ـ زنى که در حال حیض یا نفاس روزه نگرفته واجب است بعد از ماه رمضان12ـ کسى که بیمار نیست (5) اما از پیدایش مرض بخاطر روزه گرفتن مى ترسد. آنها را قضا نماید.
3- نوعى مرض است که انسان زیاد تشنه مى شود.
4- تحریر الوسیله, ج 1, ص 293)
5- تحریر الوسیله , ج 1, ص 293)


 


منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com

 


راه ثابت شدن اول ماه

اول ماه به پنج چیز ثابت مى شود :


1ـ خود انسان ماه را ببیند.
2ـ عده اى از گفته ى آنان یقین پیدا شود, بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزى که با آن پقین پیدا شود.
3ـ دو مرد عادل بگویند به شرط اینکه صفت ماه را بر خلاف یکدیگر نگویند (1) و شهادتشان خلاف واقع نباشد مثل اینکه بگویند داخل دائره ى ماه طرف افق بود.(2)
4ـ سى روز از اول شعبان بگذرد که بعد از آن اول ماه رمضان ثابت است و سى روز از اول رمضان بگذرد که بعد بواسطه آن اول ماه شوال ثابت مى شود.
(اراکى 1763/, امام 1730/)
5ـ حاکم شرع حکم کند که اول ماه است (3) .

1ـ اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسى هم که تقلید او را نمى کند باید به حکم او عمل نماید ولى کسى که مى داند حاکم شرع اشتباه کرده نمى تواند به حکم او عمل نماید.
2ـ اول ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى شود ولى اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند, باید به آن عمل نماید.
3ـ روزى را که انسان نمى داند آخر رمضان است یا اول شوال باید روزه بگیرد ولى اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.
4ـ اول ماه به تلگراف ثابت نمى شود مگر دو شهرى که از یکى به دیگرى تلگراف کرده اند نزدیک و یا هم افق باشند و انسان بداند که تلگراف آنها از روى حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.

1- اگر در تشخیص بعض خصوصیات اختلاف داشته باشند مثل آنکه یکى بگوید ماه بلند
بوده و دیگرى بگوید نبوده, به گفته آنان اول ماه ثابت مى شود.
2- اگر بر خلاف هم صفت ماه را بگویند و هیچ کس غیر از این دو نفر ماه را نبیند کفایت نمى کند.
3- جهت آگاهى بیشتر از مسائل ثبوت اول ماه به مجمع المسائل آیت الله گلپایگانى ج اول صفحه ى 261 ـ 264 مراجعه فرمایید.


 


                                                    منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com


                                   مواردى که مستحب است انسان از کارهایى  که روزه را باطل مى کنند خوددارى نماید

1ـ مسافرى که در سفر کارى را که روزه را باطل مى کند انجام داده و قبل از ظهر به وطن یا جائى که مى خواهد ده روز تمام در آن محل بماند, برسد.
2ـ مسافرى که بعد از ظهر به وطن یا به جایى که مى خواهد ده روز بماند, برسد.
3ـ مریضى که قبل از ظهر خوب شده و کارى که روزه را باطل مى کند انجام داده باشد.
4ـ مریضى که بعد از ظهر خوب شود.
5ـ زنى که بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.
6ـ کافرى که در روز ماه مبارک رمضان مسلمان شود.


                                                    منبع:مجله الکترونیک مینوس              www.minos.blogfa.com


                                                            

                زکات فطره<\/h6>کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده ى کس دیگر
نیست باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند, هر نفرى یک صاع که تقریباً سه کیلو, گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهند و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافى است.

شرایط وجوب زکات فطره
1ـ شخص عاقل باشد.
2ـ بالغ باشد.
3ـ هوشیار باشد.
4ـ آزاد باشد.
5ـ فقیر نباشد.

توضیح اینکه اگر کسب بچه ى نابالغ دارد یا فرزند دیوانه اى دارد باید فطره ى او را بدهد.

کسانى که زکات فطره ى آنها لازم است داده شود
1ـ خود انسان.
2ـ کسانى که نان خور او هستند.
3ـ کسانى که شب عید فطر نان خور او محسوب مى شوند:
کوچک باشد یا بزرگ
مسلمان باشد یا کافر
خرج آنها با او واجب باشد یا نباشد.
در شهر خود او باشند یا شهر دیگر.

تذکرات :
1ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت و براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى که مى پردازد باید نیت دادن فطره کند.
2ـ مقدار زکات فطره : براى هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم است.
3ـ جنس زکات فطره : خوردنى و متعارف باشد مثل گندم ـ جو ـ خرما ـ کشمش ـ ذرت و مانند اینها و اگر پول یکى را بدهد کافى است.
4ـ وقت پرداخت از شب عید تا ظهر روز عید است و بهتر است در روز عید پرداخت شود. و اگر نماز عید مى خواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز پرداخت نماید یا کنار بگذارد.
5ـ فطره ى مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود بر صاحب خانه واجب نیست
اگر چه بیش از غروب او را دعوت کرده باشد و خانه ى او هم افطار کند.


کسانى که زکات فطره بر آنان واجب نیست
1ـ دیوانه (اگر نان خور دیگرى باشد باید او فطره اش را بدهد)
2ـ بچه (نان خور هر کس است باید او فطره ى آن بچه را بدهد)
3ـ بیهوش : (اگر نان خور دیگرى نباشد)
4ـ کافرى که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده است (4)
5ـ فقیر
6ـ کسى که دیگرى باید فطره ى او را بدهد واجب نیست فطره ى خود را بدهد.

مصرف زکات فطره
1ـ فقیر ( کسى که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد)
2ـ مسکین : ( کسى که از فقیر بینواتر است)
3ـ کسى که از طرف امام یا نائب امام مإمور جمع آورى زکات است.
4ـ کفّارى که اگر زکات به آنها بدهند به اسلام مایل مى شوند.
5ـ خریدارى بنده ها و آزاد نمودن آنها.
6ـ فى سبیل الله امور خیریه , مسجد و ...
7ـ بدهکارى که نمى تواند قرض خود را بدهد.
8ـ ابن السبیل : مسافرى که در سفر درمانده است .(5)

تذکرات :
1ـ فقیرى که فطره به او مى دهند لازم نیست عادل باشد ولى احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسى که آشکار معصیت کبیره مى کند فطره ندهند.
2ـ به کسى که فطره را در معصیت مصرف مى کند نباید فطره بدهند.
3ـ اگر فطره را کنار بگذارد , نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد.
4ـ کسیکه سیّد نیست نمى تواند به سیّد فطره بدهد حتّى اگر سیّدى نان خور او باشد نمى تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.
1- مسلمانى که شیعه نبود و بعد از دیدن ماه شیعه شده باید زکات فطره را بپردازد.
2- اگر زکات به یکى از این هشت مصرف برسد کافى است ولى احتیاط واجب آن است که به فقراى شیعه بدهند. 
ولى احتیاط مستحب آن است که به فقرإ شیعه بدهند.:: برچسب‌ها: احکام روزه ,
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : دوشنبه 17 تیر 1392
زمان : 10:41 ب.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Rubber چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ
I like reading a post that will make people think.
Also, thank you for permitting me to comment!
Buy cialis شنبه 18 فروردین 1397 03:51 ب.ظ

Very good forum posts. Kudos.
american pharmacy cialis only now cialis 20 mg generic for cialis acquisto online cialis brand cialis generic usa cialis online cialis tablets for sale we use it 50 mg cialis dose recommended site cialis kanada cialis daily dose generic
Buy generic cialis شنبه 4 فروردین 1397 07:08 ب.ظ

Very good forum posts. Kudos.
cialis lilly tadalafi non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg uk cialis per paypa cialis uk next day enter site very cheap cialis cialis generika canadian cialis low cost cialis 20mg cialis kamagra levitra
Online cialis پنجشنبه 2 فروردین 1397 03:28 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis generico milano cialis sans ordonnance viagra or cialis cialis dose 30mg cialis 5 mg para diabeticos tadalafilo only here cialis pills buy cheap cialis in uk interactions for cialis prix cialis once a da
Can stretching help you grow taller? شنبه 1 مهر 1396 05:18 ب.ظ
I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow
for me. Is anyone else having this issue or is it a
problem on my end? I'll check back later and see if
the problem still exists.
How can I increase my height after 18? دوشنبه 27 شهریور 1396 01:34 ق.ظ
I must thank you for the efforts you've put in writing this website.
I really hope to check out the same high-grade content by
you later on as well. In truth, your creative writing abilities
has inspired me to get my own blog now ;)
Foot Complaints دوشنبه 16 مرداد 1396 08:41 ب.ظ
I believe that is one of the such a lot important info for me.
And i am happy studying your article. However should observation on some general
issues, The website style is wonderful, the articles is in reality great : D.
Good job, cheers
http://hesterunderwood47.jimdo.com چهارشنبه 21 تیر 1396 01:54 ب.ظ
Hello, I want to subscribe for this blog to take hottest updates, thus where can i do it
please assist.
foot pain after running چهارشنبه 31 خرداد 1396 01:08 ب.ظ
I leave a comment when I appreciate a article on a
site or I have something to valuable to contribute to the conversation. It's
caused by the fire communicated in the post I browsed.
And on this article رمضانیه - احکام روزه.
I was actually excited enough to drop a
commenta response :) I actually do have a couple of
questions for you if you tend not to mind.
Could it be only me or do some of the comments appear like left by brain dead folks?
:-P And, if you are posting on other social sites, I'd like to follow you.
Would you list all of all your public pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
http://arleneforbish.hatenablog.com/entry/2015/06/25/224814 جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:32 ب.ظ
That is really fascinating, You are an overly skilled blogger.

I have joined your rss feed and look ahead to searching for more
of your magnificent post. Additionally, I've shared your site in my
social networks
BHW شنبه 2 اردیبهشت 1396 07:28 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is very good.
BHW سه شنبه 29 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
Hello I am so thrilled I found your weblog, I really
found you by mistake, while I was browsing on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible
post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't
have time to read it all at the moment but I have book-marked it
and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great job.
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 08:30 ب.ظ
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a number of websites
for about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a
way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!
manicure دوشنبه 14 فروردین 1396 09:13 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do with
a few pics to drive the message home a little bit, but
instead of that, this is magnificent blog. An excellent read.
I'll certainly be back.
manicure پنجشنبه 10 فروردین 1396 02:28 ب.ظ
I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or
understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this
info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.