تبلیغات
رمضانیه - مطالب ابر دانلود آهنگ رمضان
ادعیه ماه رمضان
نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دعای روز اول

خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار ده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان « از یاد تو » هوشیار وبیدار ساز وهم در این روز جرم و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان واز زشتیهایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران .

 

 

دعای روز دوم

خدایا مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم وغضبت دور ساز وبرای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان عالم .

 

 

دعای روز سوم

خدایا در این روز مرا هوش و بیداری در کار اطاعتت نصیب فرما واز سفاهت وجهالت وکارهای باطل دور گردان واز هر چیزی واز هر چیزی که در این روز نازل می فرمایی مرا نصیب بخش به حق جود وکرمت ای بخشنده ترین بخشندگان .

 

 

 

دعای روز چهارم

خدایا مرا در این روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش وحلاوت وشیرینی ذکرت را بمن بچشان وبرای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز و در این روز به حفظ و پرده پوشی ات مرا از گناه محفوظ دار ای بصیرترین بینایان عالم .

 

 

دعای روز پنجم

خدایا مرا در این روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بندگان صالح مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده ، به حق لطف و رأفتت ای مهربانترین مهربانان عالم .

 

 

دعای روز ششم

خدایا مرا در این روز  به واسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز وبه ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسان ونعمتهای بیشمار تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان .

 

 

دعای روز هفتم

خدایا مرا در این روز به روزه و اقامه نماز یاری کن و از لغزشها و گناهان دور ساز وذکر دائم که تمام روز به یاد تو باشم نصیبم فرما ، به حق توفیق بخشی خود ای رهنمای گمراهان عالم .

 

 

دعای روز هشتم

خداوندا در این روز مرا ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما ، به حق انعامت ای پناه آرزومندان عالم .

 

 

دعای روز نهم

ای خدا مرا نصیبی کامل از رحمت واسطه خود عطا فرما و به ادله و براهین روشن خود هدایت فرما و پیشانی مرا بگیر و به سوی رضا وخشنودی که جامع هر نعمت است سوق ده ، به حق دوستی ومحبتت ای آرزوی مشتاقان .

 

 

دعای روز دهم

خداوندا مرا در این روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند ونزد تو فوز وسعادت یابند واز مقربان درگاه تو باشند قرار ده ، به حق احسانت ای منتهای آرزوی طالبان .

 

 

دعای روز یازدهم

خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من وفسق ومعاصی را ناپسند من قرار ده ودر این روز خشم وآتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ای فریاد رس فریاد رسان .

 

 

دعای روز دوازدهم

خدایا در این روز مرا به زیور ستر وعفت نفس بیارای وبه جامه قناعت وکفاف بپوشان وبه کار عدل وانصاف بدار واز هر چه ترسانم مرا ایمن ساز به نگهبانی خود ای نگهدار وعصمت بخش خدا ترسان عالم .

 

 

دعای روز سیزدهم

خدایا در این روز مرا از پلیدی وکثافات هوای نفس وگناهان پاک ساز وبر حوادث خیر وشر وقضا ، قدرت صبر وتحمل عطا کن وبر تقوی وپرهیزگاری ومصاحبت نیکوکاران عالم موفق دار ، به یاری خود ای مایه شادی واطمینان خاطر مسکینان .

 

 

دعای روز چهاردهم

خدایا در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطایم بپذیر ومرا هدف تیرهای وآفتهای عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهل اسلام .

 

 

دعای روز پانزدهم :

خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع وخاضع نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما ، به حق امام بخشی خود ای ایمنی دلهای ترسان .

 

 

دعای روز شانزدهم:

خدایا در این روز مرا به موافقت " اعمال وافکار" نیکان عالم موفق بدار واز رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در این بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده , به حقّ الهّیت ومعبودیت ای خدای عالمیان.

 

 

دعای روز هفدهم:

ای خدا مرا در ای روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجتها و آرزوهایم را بر آورده ساز ای کسی که نیازمند به شرح وسئوال بندگان نیستی, ای خدایی که ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهی بر محمد و آل اطهار او درود فرست.

 

 

دعای روز هیجدهم:

خداوندا مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار ومتنبه ساز ودلم را به روشنی انوار سحر منوّر گردان و تمام اعضاء وجوارهم را برای آثار وبرکات این روز مسخّر فرما به حق نور جمال خود ای روشنی بخش دلها عارفان .

 

 

دعای روز نوزدهم:

خدایا در این روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را به سوی خیراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مسازای راهنمای به سوی دین حق وحقیقت آشکار.

 

 

دعای روز بیستم:

خداوندا در این روز درهای بهشتها را به روی من بگشا ودرهای آتش دوزخ را ببند مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما ، ای فروز آورنده وقار وسکینه بر دلهای اهل ایمان.

 

 

دعای روز بیست ویکم:

خداوندا در این روز مرا به سوی رضا وخشنودی خود راهنمایی کن وشیطان را بر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقامم قرار ده, ای برآورنده حاجات معرفت ومشتاقان حق وحقیقت.

 

 

دعای روز بیست ودوم:

خداوندا در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و برمن برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنودیت موفقم بدار ودر وسط بهشتهایت مرا مسکن ده, ای پذیرنده دعالی پریشانان.

 

 

دعای روز بیست وسوم:

خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب پاک ساز ودلم را در آزمایش رتبه دلهای اهل تقوی بخش, ای پذیرنده عذر لغزشهای گناهکاران.

 

 

دعای روز بیست وچهارم:

خدایا در این روز از تو درخواست می کنم آنچه را که رضای تو در اوست, وبه تو پناه می برم از آنچه تو را پسند است, و از تو توفیق می خواهم که دراین روز به فرمان تو باشم وهیچ نافرمانی نکنم, ای عطا بخش سئوال کنندگان.

 

 

دعای روز بیست وپنجم:

خداوندا مرا در این روز محب دوستانت ودشمن دشمنانت قرار ده ودر راه روش به طریقه وسنت خاتم پیعمبرانت بدار ای عصمت بخش دلهای پیعمبران.

 

 

دعای روز بیست وششم:

ای خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر وجزای خیر عطا فرما وگناهم را در این روز ببخش و عملم را مقبول وعیبم را مستور گردان, ای بهترین شنوای صدای خلق.

 

 

دعای روز بیست وهفتم:

خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان وتمام امور وکارهای مشکل را آسان کن وعذرهایم را بپذیر ورز وگناهم را محو ونابود ساز ای روف ومهربان در حق صالحان.

 

 

دعای روز بیست وهشتم:

ای خدا دراین روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبه حاضر و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسیله مرابین وسایل واسباب به سوی حضرتت نزدیک ساز ای خدایی که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطف وبخشش) باز نخواهد داشت.

 

 

دعای روز بیست ونهم:

خدایا در این روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقیق وحفظ از گناهان روزی فرما ودلم را از تاریکیهای مشکوک واوهام پاک دار ای مهربان بر بندگان مومنت .

 

 

دعای روز سی ام

خداوندا در  این روز روزه مرا با جزای خیر ومقبول حضرتت آن گونه قرار ده که مورد پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن که ایمان وتوجه به توست محکم اساس گردان به حق سید ما محمد وآل اطهارش وستایش خدای را که پروردگار عالمیان است.

 :: برچسب‌ها: وبلاگ رمضان , رمضان , ضیافت الهی , سریال های ماه رمضان , سریال های ماه رمضان درسال1390 , رمضانیه , فضلیت ماه مبارک رمضان , دانلود نرم افزاز های ماه رمضان برای موبایل , دانلود آهنگ رمضان , دانلود ربنا ومثنوی وتواشیح , دانلود ربنا ومثنوی باصدای استاد شجریان , تغذیه مناسب برای روزه داران در ماه رمضان , تغذیه مناسب برای روزه داران دیابتی , تغذیه مناسب برای روزه داری ورزشکاران در ماه رمضان برای جلو گیری از تشنگی وسوءتغذیه , برنامه های ماه مبارک رمضان در سال 1390 , همه چیز درباره ماه مبارک رمضان , الرمضان المبارک , الرمضانramadan2011 , ramadan year2011 , ramazan , ramadan ,
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : -
زمان : -
دستور تهیه غذا های معمول در ماه مبارک رمضان
نظرات |

آشپزی ماه رمضان سنت بر این است كه روزه داران هر شام بر سر سفره افطار گرد هم آیند و پس از طلب قبولی  روزه  دعا كنند : بسم الله ؛ اللهم لك صمنا و علی رزقك افطرنا  فتقبله منا انك انت السمیع العلیم.و سپس روزه خود را با روزی حلال و پاكیزه باز می كنند و پسندیده است افطار با خرما یا آب گرم (یا چای شیرین) یا رطب یا حلوا یا نبات و لبن باز شود

 طرز تهیه حلوا

 طرز تهیه رنگینگ

 طرز تهیه فرنی

 طرز تهیه آش رشته

 طرز تهیه آش جو

 طرز تهیه بامیه

 طرز تهیه مسقطی

 طرز تهیه شیر برنج

 طرز تهیه کاچی

 طرز تهیه آش شله قلمکار

 طرز تهیه شیر برنج

 طرز تهیه یخ در بهشت

 طرز تهیه شله زرد

 طرز تهیه زولبیا

 طرز تهیه شربت زولبیا و بامیه

طرز تهیه حلیم

طرز تهیه گوش فیل:: برچسب‌ها: وبلاگ رمضان , رمضان , ضیافت الهی , سریال های ماه رمضان , سریال های ماه رمضان درسال1390 , رمضانیه , فضلیت ماه مبارک رمضان , دانلود نرم افزاز های ماه رمضان برای موبایل , دانلود آهنگ رمضان , دانلود ربنا ومثنوی وتواشیح , دانلود ربنا ومثنوی باصدای استاد شجریان , تغذیه مناسب برای روزه داران در ماه رمضان , تغذیه مناسب برای روزه داران دیابتی , تغذیه مناسب برای روزه داری ورزشکاران در ماه رمضان برای جلو گیری از تشنگی وسوءتغذیه , برنامه های ماه مبارک رمضان در سال 1390 , همه چیز درباره ماه مبارک رمضان , الرمضان المبارک , الرمضانramadan2011 , ramadan year2011 , ramazan , ramadan ,
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1391
زمان : 12:01 ب.ظ
مجموعه ای از عکس ها پیرامون ماه مبارک رمضان
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1391
زمان : 03:07 ق.ظ
پست نظرات و پاسخ به سوالات شرعی شما
نظرات |

زمان پاسخگویی به جز روزهای تعطیل

               سید عباس    دیانت مقدم
                          به صورت پراکنده
                  احمد           ربانی اصل
    همه روزه به جز یکشنبه ها عصرهاساعت16الی18
                    رضا            دارینی
                          به صورت پراکنده
                 حسین       کرامتی نیا
                           اکثر اوقات روز
برای پاسخ به سوالتان اینجا کلیک کنید


:: برچسب‌ها: رمضان 1391 , برچسب ها: وبلاگ رمضان , رمضان , ضیافت الهی , سریال های ماه رمضان , رمضانیه , فضلیت ماه مبارک رمضان , دانلود نرم افزاز های ماه رمضان برای موبایل , دانلود آهنگ رمضان , دانلود ربنا ومثنوی وتواشیح , دانلود ربنا ومثنوی باصدای استاد شجریان , تغذیه مناسب برای روزه داران در ماه رمضان , تغذیه مناسب برای روزه داران دیابتی , تغذیه مناسب برای روزه داری ورزشکاران در ماه رمضان برای جلو گیری از تشنگی وسوءتغذیه , همه چیز درباره ماه مبارک رمضان , الرمضان المبارک , الرمضانramadan2012 , ramadan year2012 , ramazan , ramadan , کمک به مسجد , افطلری دادن , سریالهای ماه رمضان91 ,
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : جمعه 23 تیر 1391
زمان : 05:17 ب.ظ
پست نظرات و مطالب شما برای پیشواز ماه مبارک رمضان و پاسخ به سوالات شرعی شما
نظرات |

زمان پاسخگویی به جز روزهای تعطیل

               سید عباس    دیانت مقدم
                          به صورت پراکنده
                  احمد           ربانی اصل
    همه روزه به جز یکشنبه ها عصرهاساعت16الی18
                    رضا            دارینی
                          به صورت پراکنده
                 حسین       کرامتی نیا
                           اکثر اوقات روز
برای پاسخ به سوالتان اینجا کلیک کنید
امام باقر(ع)فرمود:ای سدیر! آیا می‏دانی چه شبهایی است این شبها؟ سدیر گفت:

بلی فدایت گردم این شبها شبهای ماه رمضان است، مگر این شبها چگونه است؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آیا قدرت داری هر شب از این شبها ده بنده از فرزندان اسماعیل (ع) را آزاد کنی؟ پس سدیر عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت، ثروتم کفاف نمی‏دهد، پس امام پیوسته تعداد بنده‏ها را کم کرد، تا رسید به یکی در تمام این ماه، سدیر گفت: قدرت ندارم پس امام(ع) به او فرمود: آیا قدرت نداری هر شب یک مسلمان روزه‏داری را افطار دهی؟ سدیر عرض کرد: بلی تا ده نفر را هم می‏توانم افطاری بدهم، پس امام به او فرمود:

ای سدیر همان است که اراده کردی یعنی با افطاری دادن ده روزه‏دار به ثواب عتق و آزاد کردن ده بنده از اولاد اسماعیل (ع) نایل می‏گردی. منبعhttp://douavazekr.blogfa.com


امام صادق (ع)فرمود: هر کس در ماه رمضان صدقه‏ای بدهد خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می‏کند.


کاربران گرامی شما میتوانید برای شرکت در این کار خیر از طریق اینترنت یا عابر بانک نذورات خود را به حساب مسجد واریز کنید. 

شماره 16رقمی کارت بانک انصار متعلق به مسجد ابولفضلی;

7034  6302  8171  6273

پیشنهاد ما;  استفاده از عابر بانک برای انتقال وجه بهتر است

 برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک ملی اینجا کلیک کنید

  برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک تجارت اینجا کلیک کنید

برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک صادرات اینجا کلیک کنید

برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک سپه اینجا کلیک کنید

برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک ملت اینجا کلیک کنید

برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک سامان اینجا کلیک کنید

برای پرداخت نذورات خود از طریق بانک پارسیان اینجا کلیک کنید

جزاکم الله خیرا
:: برچسب‌ها: رمضان 1391 , برچسب ها: وبلاگ رمضان , رمضان , ضیافت الهی , سریال های ماه رمضان , رمضانیه , فضلیت ماه مبارک رمضان , دانلود نرم افزاز های ماه رمضان برای موبایل , دانلود آهنگ رمضان , دانلود ربنا ومثنوی وتواشیح , دانلود ربنا ومثنوی باصدای استاد شجریان , تغذیه مناسب برای روزه داران در ماه رمضان , تغذیه مناسب برای روزه داران دیابتی , تغذیه مناسب برای روزه داری ورزشکاران در ماه رمضان برای جلو گیری از تشنگی وسوءتغذیه , همه چیز درباره ماه مبارک رمضان , الرمضان المبارک , الرمضانramadan2012 , ramadan year2012 , ramazan , ramadan , کمک به مسجد , افطلری دادن , سریالهای ماه رمضان91 ,
نویسنده : رمضانیه
تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
زمان : 03:48 ب.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.